همبالی آموزشی
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 

دشت‌هایی چه فراخ! کوههایی چه بلند! در گلستانه چه بوی علفی می آید!

من در این آبادی، پی چیزی می‌گشتم:

پی خوابی شاید،پی نوری ،ریگی، لبخندی.

پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود، که صدایم می زد.

پای نی زاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم:چه کسی با من حرف می زد؟...

راه افتادم.  یونجه زاری سر راه،بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگارنگ و فراموشی خاک...

سایه هایی بی لک،گوشه ای روشن و پاک. کودکان احساس! جای بازی اینجاست.

زندگی خالی نیست،مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست.

آری تا شقایق هست زندگی بایدکرد. 

در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور مثل خواب دم صبح

و چنان بی تابم، که دلم می خواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.

دورها آوایی است، که مرا می خواند.

سهراب سپهری

[ دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 14:14 ] [ شبنم بیداریان ]

ناکارآمدی آموزش های سازمانی

ایوب اسماعیلی

آموزش در صنایع و سازمان‌های کشور، همواره با مشکلات و موانع بسیاری همراه بوده است. از بی‌توجهی به کلیت توسعه نیروی کار تا احتساب آموزش به عنوان هزینه‌هایی که در مواقع تلاطم‌های اقتصادی، به عنوان اولین گزینه می‌توان آن را قطع کرد. از بها دادن به آموزش صرفا به عنوان ساعاتی که باید جهت ارتقا، گروه، حقوق، رتبه و ... پر شود تا بی اهمیت تلقی کردن سنخیت فراگیران، با آموزش و میزان تناسب محتوای پیش‌بینی شده با گپ‌های دانشی/مهارتی شناسایی شده توسط سازمان.


ادامه مطلب
[ دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 10:37 ] [ شبنم بیداریان ]

رابطه بين كيفيت ادراك شده در سبك رهبري رهبر - عضو و رفتار شهروندي سازماني

جواد جعفري فارساني ميرعلي سيد نقوي

امروزه ، رفتارهاي فرانقش اهميت زيادي در رسيدن سازمانها به اهدافشان دارند. بنابراين در ، اين پژوهش رابطه بين سبك رهبري رابطه متقابل -ررهب عضو با رفتار شهروندي سازماني در سطح سازماني بررسي شده است. جامعه آماري استادان دانشگاه علامه طباطبايي ) ره( هست ند كه از تعداد 500 نفر اعضاي جامعه تعداد 275 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد . ند براي اجراي آزمون از پرسشنامه ليدن و ماسلين به منظور بررسي ميزان كيفيت رابطه متقابل رهبر-عضو ادراك شده از سوي استادان و از پرسشنامه ارگان به منظور بررسي ميزان رفتار شهروندي سازماني استادان استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل دادهها ابتدا از آزمون همبستگي اسپيرمن به منظور بررسي فرضيات و از تحليل عاملي تأييدي براي بررسي برازش كلي مدل تحقيق استفاده شده است. تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد كه بين هر دو بعد رابطه متقابل رهبر-عضو و ابعاد رفتار شهروندي سازماني در ميان استادان دانشگاه علامه طباطبايي ) ره( رابطه مثبتي وجود دارد . نتايج تحليل عاملي تأييدي نيز نشان ميدهد كه مدل از برازش مناسبي برخوردار است . 


ادامه مطلب
[ جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:28 ] [ شبنم بیداریان ]

ارتباط سرمايهفرهنگيبامديريتبدندرمياندانشجوياندانشگاهتبريز

سعيدسلطانيبهرام،محمدباقرعليزادهاقدم،كمالكوهي

مقدمه: بدن نه تنها پديد هاي زيستي و فرهنگي و اجتماعي است، بلكه امروزه به عنوان نشانگاني از هويت فردي و فرهنگي افراد به شمار ميرود كه به صورت اجتماعي ساخته می شود و ساخت و كاركرد آن حالتي از باورهاي اجتماعي و فرهنگي است. پژوهشگران بر اين باورند كه بدن و فرهنگ جداي از يكديگر وجود ندارند. افراد فرهنگ و جامع هاي مینمايند. در فهمي كلي، بدن يك « تجسم » را كه در آن زندگي میكنند، در بدن خود فرهنگ بوده كه بياني از موضو عهاي اساسي درون آن فرهنگ و جامعه است.


ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 12:15 ] [ شبنم بیداریان ]

درمان «بی مهارتی» و «مدرک گرایی»
مهدی یاراحمدی خراسانی

 

جمعی از مربیان سازمان فنی و حرفه ای در نامه ای به رهبرمعظم انقلاب درد اصلی در کشور را رواج «مدرک گرایی» و «بی مهارتی» دانسته و برای کمک به اجرای سیاست های کلی نظام از قبیل اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی اعلام آمادگی کردند. آنان در این نامه مهارت آموزی و توانمند نمودن نیروی کار را عامل مهمی برای روی پای خود ایستادن معرفی کرده و اذعان داشتند؛ "جای هیچ شکی نیست که فرد دارای مهارت از گذشته تا به حال با بیکاری بیگانه بوده وهست."آنچه در محتوای این نامه دردناک به نظر می رسد واقعیت تلخ مدرک گرایی در کشور و عدم ارائه آموزش های کاربردی و انتقال مهارت به دانشجویان و دانش آموزان است. تب مدرک گرایی بسیار بالاست و عناوین دکتر و مهندس در این مملکت چنان ارزان به حراج گذاشته می شود که دیگر مانند گذشته برای کسب آن نیازی به دود چراغ خوردن، تلاش زیاد و سال ها مجاهدت علمی نیست. تنها کافیست برای هر مقطع تحصیلی و هر مدرکی که می خواهیم مقداری پول خرج کنیم! امروز کشور با جمعیت فراوانی از دکتر، مهندس و فارغ التحصیل دانشگاهی روبروست که بسیاری از آن ها در رشته ی تخصصی خود از کمترین مهارت لازم برخوردار نبوده و -همان طور که در نامه مربیان فنی و حرفه ای آمده است- به همین دلیل توان لازم برای ایجاد کار مناسبی نداشته و در بهترین حالت در جستجوی کارهای اداری، پشت میز نشینی و یا مشاغل کاذب هستند.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه پنجم تیر ۱۳۹۳ ] [ 17:22 ] [ شبنم بیداریان ]

بصيرت ها در نظام آموزشی

 

بصيرت هايي در نظام تعليم و تربيت و هسته مركزي آن، برنامه درسي با دو پديده ي جهان شمولي و بين المللي شدن در قلمرو مدارس مطرح گرديده كه اهم آنها در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد. بصيرت ها به عنوان پنداره انگاري،عامل ايجاد زبان مشترك،مبنايي براي حركت برنامه ريزي، آينده پژوهي، نيازآفريني و خلق واقعيت ها تلقي مي گردند.

بصیرت یعنی ترسيم آنچه هست ،انچه باید باشد و یا آنچه می تواند باشد. بصیرت  تصویر روشن از آینده که به نگارش در آمده و مدیران یا برنامه ریزان استراتژیک انتظار دارند جامعه محلی و سازمانها به آن صورت باشد.

 


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 11:35 ] [ شبنم بیداریان ] 

طلیعه بهار بر همبالان عزیز مبارک باد


[ شنبه نهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 23:55 ] [ شبنم بیداریان ]

مدیریت ناب

" ناب " چیست ؟  به طور اساسى  دو تعریف از " ناب " وجود دارد . یکى  نگرش سیستمى ، جهت حذف ضایعات از طریق بهبود مستمر ودیگرى فرایند کسب وکار جامع  - نه فقط تولیدى . مدیریت ناب فقط به یک فعالیت خاص محدود نمى شود بلکه تمام فعالیتهاى یک کسب و کار را از زمان طراحى محصول تا خدمات پس از فروش در بر مى گیرد .

سازمانهاى مختلف میبایست تشخیص دهند که " ناب " یک  سفر است –  کسى هرگز به" مقصد آن " نمى رسد .  در نظر بگیرید که تویوتا به مدت 50 سال در این سفر بوده است  وهنوز براى رسیدن به " مقصد آن " تلاش میکند. هیچ فرمول یا مدل واحدى وجود ندارد . هرکسب وکارى باید " ناب " را  متناسب با شرایط  خود پیاده کند


ادامه مطلب
[ شنبه نهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 23:31 ] [ شبنم بیداریان ]

نظریه، الگو ، پارادایم، مدل ، رویکرد

نظریه  نگره  تئوری مجموعه فرضیه ها و مفاهیم و سازه های اثبات شده اند نظریه ها به ما در درک علم کمک می کنند و پارادایم تصویر بنیادی (گسترده) از موضوع هر علم را به ما می دهد ، اما تفاوت پارادایم با الگو این است که اگر پارادایم منظور ریشه ای و اصلی هر علمی را به ما می گوید الگو تصویری عملی و کاربردی در واقع تصویری واقع بینانه از علم را به ما خواهدداد و دامنۀ الگو از پارادایم بسیار گسترده تر می باشد و علاوه بر علم نیز دنیا، حقیقت و فرهنگ را در بر می گیرد . مدل در واقع تمامی اجزاء یک علم را در بر می گیرد، مدل ساده شده دنیای واقعی می باشد البته حداکثر 70% روابط اجزاء را نشان می دهد در نتیجه به رویکرد می رسیم ، رویکرد یعنی طرز تفکر اینکه گفته اند « انقلاب مدل رویکرد در جهان را تغییر می دهد » نشان دهنده ارتباط مدل با رویکرد است در واقع این مدل ها هستند که بر روی رویکرد ها از جهان اثر می گذارند .


موضوعات مرتبط: پژوهش در اینترنت
ادامه مطلب
[ شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 21:15 ] [ شبنم بیداریان ]

The relationship between organizational justice and organizational trust


Shabnam Bidarian, Parivash Jafari

Abstract

This study aimed at investigating relationship between organizational justice and organizational trust (interpersonal and systematic). Two questionnaires (organizational justice, Beugre, 1998 and organizational Trust, Rooder (2003) were administered to 250 employees of Islamic Azad University, Tehran Science & Research Branch. Content validity of the questionnaires was approved by expert judgement while its face validity was tested by pre-test of questionnaires. To determine its reliability, Cornbach-alpha calculation was used (organizational justice questionnaire 0.87 and organizational trust 0.82). Research data was analyzed using descriptive statistics indices and inferential statistics. Research results show a positive meaningful relationship between organizational justice and organizational Trust.

© 2012 Published by Elsevier Ltd.

Keywords: organizational justice (Distributive, Procedural, and Interactional Justice), organizational trust( interpersonal and systematic) 


موضوعات مرتبط: سازمانی
[ جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 12:42 ] [ شبنم بیداریان ]
Imagine you’re handling the biggest negotiation of your life – say, peace in the Middle East.  You need to leave emotions out of it, right? “You can’t,” says Daniel Shapiro.  As Founder and Director of the Harvard International Negotiation Program, Shapiro’s seen it first hand: “One can try to leave emotions out, but they are relentlessly there, for better or worse.  You cannot avoid emotions any more than you can avoid thoughts.  Given that reality, why not use them to be helpful?” It’s no surprise that emotions can fuel a conflict.  What few people realize is that these same dynamics are also a key part of the solution.  

ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 16:13 ] [ شبنم بیداریان ]

بسياري از پدر و مادرها زماني که فرزندان شان با خواسته هاي آنها مخالفت مي کنند و دست به خشونت و پرخاشگري مي زنند بي نهايت مي رنجند و دچار احساس نااميدي و يأس مي شوند. پرسش اين است که چگونه مي توان روش هاي مشارکت، همکاري و حل اختلاف را به کودکان و نوجوانان آموخت؟

اگر هدف والدين آن است که فرزندان شان دست از دعوا و کشمکش بردارند، بايد به آنها شيوه ها و مهارت هاي جديد حل اختلاف را بياموزند تا بتوانند در صورت لزوم با به کار بستن اين روش ها، مسائل و اختلاف هايشان را حل کنند. کودکان و نوجوانان براي ورود به اجتماع و آغاز زندگي جمعي خود به دانستن روش هاي متعارف و پذيرفته شده يي براي گفت وگو و حل مسائل شان نياز دارند تا بتوانند بدون خشونت و پرخاشگري، افکار و عقايد خود را بيان کنند و از آن نتيجه يي درست و منطقي بگيرند. آنها همچنين بايد بتوانند در غياب والدين و بزرگ ترهايشان، رفتاري مسوولانه، مستقلانه و اجتماع پسند داشته باشند.

 


موضوعات مرتبط: آموزشی
ادامه مطلب
[ جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:18 ] [ شبنم بیداریان ]
خودشناسي راه خودسازي


به چند دليل خودشناسي سبب تهذيب نفوس مي شود و راه خودسازي است:
اولا: انسان از طريق خود شناسى به كرامت نفس و عظمت اين خلقت ‏بزرگ الهى و اهميت روح آدمى كه پرتوى از انوارالهى و نفحه‏اى از نفحات ربانى است پى مى‏برد; آرى! درك مى‏كند كه اين گوهر گرانبها را نبايد به ثمن و بهاى ناچيز فروخت و به آسانى از دست داد!
امير المومنين علي (ع) در كلام بسيار حكيمانه اي فرموده است: كسي كه كرامت و بزرگواري نفس خويش را بدرستي بشناسد ، آنقدر بدان مشغول مي شود كه تمام تمنيات دنيوي ، زرق و برق و لذتهاي آن در نظر او بي رنگ و كم اهميت جلوه مي كند. چنين شخصي ديگر حاضر نمي شود كه خود و ارزش هاي وجودي خود را در مقابل بهاي ناچيز مال و مقام دنيوي معامله نمايد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:18 ] [ شبنم بیداریان ]

خود سازی با دگر سازی


بدیهی است که «خودسازی» مقدم است. به قول معروف «از کوزه همان تراود که در اوست» و به قول حکما «معطی شیء نمی‌تواند فاقد شیء باشد». یعنی کسی که چیزی را ندارد، نمی‌تواند آن را به دیگران بدهد. پس اگر کسی خود را نساخته باشد، نمی‌تواند در ساختن دیگران گام مؤثری بردارد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 19:29 ] [ شبنم بیداریان ]
سال نو مبارک

سلام بر آنان که در پنهان خویش بهاری برای شکفتن دارند....

آغاز بهار بر شما مبارک

[ پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 11:7 ] [ شبنم بیداریان ]

An Education in Ethics

Steve Johnson

The numbers are in and they don't look good." That was the assessment of the Josephson Institute of Ethics last October, when they conducted a survey about the moral standards of more than 20,000 middle and high school students. Almost half the young people reported stealing something from a store in the previous 12 months. In the same period, seven out of 10 cheated on an exam.

Should we be worried? Many observers say that we should. We see evidence of more antisocial behavior than ever among our youth—a sort of divorce between personal ethics and everyday behavior. Even among our most academically talented students, personal interest seems to triumph over the common good


موضوعات مرتبط: رهبری اخلاقی، اخلاقی اندیشیدن، اخلاق حرفه ای، ضرورتی برای سازمان
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 20:45 ] [ شبنم بیداریان ]

بازگشت همه به سوی اوست

سردار سرتيپ پاسدار حاج احمد سوداگر


دوستان، اساتید و دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند اولين بزرگداشت سردار سرلشكر شهيد دکتر حاج احمد سوداگر، همکلاسی عزیزمان، در تهران يكشنبه 29 بهمن 1391 ساعت 18٫30 الي 21 در تالار بزرگ كشور واقع در ميدان فاطمي برگزار مي‌گردد.

روحش شاد و قرین رحمت بیکران پروردگار[ شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 0:36 ] [ شبنم بیداریان ]

Towards a New Approach of the Economic Intelligence Process: Basic Concepts, Analysis Methods and Informational Tools

Sorin Briciu, Marinela Vrîncianu, Florin MihaiAbstract. One of the obvious trends in current business environment is the increased competition. In this context, organizations are becoming more and more aware of the importance of knowledge as a key factor in obtaining competitive advantage. A possible solution in knowledge management is Economic Intelligence (EI) that involves the collection, evaluation, processing, analysis, and dissemination of economic data (about products, clients, competitors, etc.) inside organizations. The availability of massive quantities of data correlated with advances in information and communication technology allowing for the filtering and processing of these data provide new tools for the production of economic intelligence. The research is focused on innovative aspects of economic intelligence process (models of analysis, activities, methods and informational tools) and is providing practical guidelines for initiating this process. In this paper, we try: (a) to contribute to a coherent view on economic intelligence process (approaches, stages, fields of application); b) to describe the most important models of analysis related to this process; c) to analyze the activities, methods and tools associated with each stage of an EI process.


موضوعات مرتبط: انواع هوش، هوش اقتصادی
ادامه مطلب
[ یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 21:15 ] [ شبنم بیداریان ]

نحوه مدیریت افراد کمال گرا

مترجم: رویا مرسلی


آیا یک فرد کمال‌گرا در تیم شما وجود دارد؟ اگر این طور است، خوشبختانه رییس شما به دنبال استانداردهای بالایی در پروژه است و کسی را می‌خواهد که به جزئیات اهمیت می‌دهد، اما متاسفانه فرد کمال‌گرا احتمالا آنقدر به جزئیات پروژه می‌پردازد که قادر به اولویت‌بندی کارها نیست.

آیا می‌توان ویژگی مثبت افراد کمال‌گرا را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های منفی، تحت کنترل در آورد؟ آیا می‌توانید به این شخص کمک کنید که از سختگیری خود بکاهد؟ بله حتما چنین است. مدیریت یک فرد کمال‌گرا چالش انگیز است اما غیرممکن نیست و اگر به خوبی هدایت شود برای هر دو طرف سودمند خواهد بود.


موضوعات مرتبط: رهبری و مدیریت، مدیریت افراد کمال گرا
ادامه مطلب
[ جمعه یکم دی ۱۳۹۱ ] [ 12:57 ] [ شبنم بیداریان ]

ذهن زنان و مردان به راستی متفاوت است

سایت فریا

خانم سیمون دوبوار (Simone de Beauvoir) فیلسوف، نویسنده و یکی از مهمترین پایه گذاران جنبش فمینیسم، جمله مشهوری دارد: "هیچ کس زن زاده نمیشود بلکه به یک زن تبدیل میشود"، اما با یافته های علمی امروز بهتر است این جمله را فراموش کنیم. دانش امروز منظر کاملا متفاوتی از آنچه هستیم در مقابل ما قرار داده است. ما زن و مرد هستیم و از همان لحظه بسته شدن نطفه با یکدیگر تفاوت داریم و این تفاوت خود را در هر دستگاه فیزیکی و ذهنی ما نشان میدهد.

گفتگو درباره تفاوتهای جنسی، بحث تازه ای نیست اما همواره در آن نکات جدیدی کشف میشود که بازگشت به این موضوع را ضروری مینماید. امروزه پیشرفتهای پزشکی برای مقابله با بیماریهایی چون نارسایی قلب، افسردگی و معلولیتها، مدیون شکسته شدن کدهای زیست شناسی و درک تفاوتهای جسمی زن و مرد است.


موضوعات مرتبط: تفاوت ذهن زن و مرد
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 12:47 ] [ شبنم بیداریان ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خدایا ، به من توفیق تلاش در شکست،
صبر در نومیدی، رفتن بی همراه،
جهاد بی سلاح، کار بی پاداش،
فداکاری در سکوت، دین بی دنیا،
عظمت بی نام، خدمت بی نان،
ایمان بی ریا، خوبی بی نمود،
مناعت بی غرور، عشق بی هوس،
تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بدارند، روزی کن.


موضوعات وب
امکانات وب